Amager Strand på vej
Uncategorized

Amager Strand på vej

I midten af 1980érne udarbejder Københavns Kommune de første skitser til en ny strandpark, men de lokale klubber og foreninger har også en holdning til, hvordan den nye strand skal se og “Rivieraudvalget” bliver dannet. Rivieraudvalget repræsenterer 28 foreninger fra området mellem Prøvestenen og Kastrup Lufthavn. Udvalget laver den første egentlige sammenhængende plan for en ny strandpark; Rivieraplanen som udkommer i 1988.

Der bliver fulgt op på Rivieraudvalgets plan på flere måder. I Københavns Kommunes kommuneplaner i 1993 og i 1997 åbnes der mulighed for det konkrete Rivieraprojekt, og i 1995 nedsættes et udvalg under Trafikministeriet.
Udvalget gennemfører blandt andet en VVM vurdering (vurdering af virkning på miljøet). Rapporten beskriver, hvor den bedste placering af en ny fremrykkede kystlinje er, hvis man skal have en strand med god vandkvalitet og med begrænsede vedligeholdelsesudgifter – og om den nye strandpark skal udformes med eller uden laguner.
I Trafikministeriets rapport fra 1996 er der forskellige forslag, som Københavns Kommune arbejder videre med.

Det endelige grundlag for Amager Strandpark beskrives af en arbejdsgruppe under Københavns Kommune i 2000. I rapporten ‘Ny Amager Strandpark’ er der taget stilling til de tidligere alternativer, og ideen om at supplere den nuværende strandpark med en strandø og en lagune bliver vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation.

I vinteren 2002 og 2003 er projektet med en finansiering faldet på plads mellem Københavns Kommune, Københavns Amt og Frederiksberg Kommune. Det vedtages hos alle tre ejere og efterfølgende dannes Amager Strandpark I/S med en politisk bestyrelse bestående af repræsentanter fra de tre ejere.

I sommeren 2003 laver Amager Strandpark I/S et projektforslag – baissprojekt – som blandt andet beskriver funktionsopdelingen af øen. Den nordlige del er naturpræget med små klitter, mens den sydlige del minder mere om en park med en bred promenade og græs-områder.  Projektforslaget er grundlag for Københavns Kommunes lokalplan og fredningsforslag. Den ny fredning fastlægges ved Naturklagenævnets afgørelse den 21. april og den 15. juli 2004.

Hovedstadens Udviklings Råd laver endnu en VVM-redegørelse i et regionplantillæg. Her redegøres blandt andet for anlægsgener og den ny havudsigt fra Amager Strandvej. Amager Strandpark I/S laver også en miljøkortlægning af blandt andet ressourceforbrug under anlægsarbejdet,  i den færdige strandpark og af materialevalget i det nye byggeri.

Det første spadestik til en ny strand bliver taget i maj 2004 og i august 2005 er stranden klar til indvielse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *